Aanleiding

In de praktijk komt het vaak voor dat er meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Om deze reden zijn er door de praktijk een huisregelement opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit met als doel voor de cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

De regels van het huisreglement

▪ Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
▪ De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
▪ Minder valide cliënten hebben bij gebrek aan zitruimte voorrang op een zitplaats. Wij verzoeken u om hier uit eigen beweging rekening mee te houden.
▪ Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat denkt u dan aan uw waardevolle spullen.
▪ De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
▪ Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
▪ Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
▪ Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze zo spoedig mogelijk af te zeggen. Mocht dit minder dan 24 voor de afspraak zijn dan behouden wij ons het recht toe u u hiervoor een rekening te sturen.

Klachten

▪ Cliënten kunnen een klacht indienen over de geleverde fysiotherapeutische zorg, bejegening, dienstverlening of de organisatie van de praktijk. De praktijk houdt zich aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij uw fysiotherapeut of de praktijkbeheerder.